Catalog.

pelobiotech-tissue-dissociation.jpg

Tissue Dissociation

pelobiotech-medium.jpg

Cell Culture Media

pelobiotech-3d-cell-culture.jpg

3D Cell Culture

pelobiotech-tools-modell-mit-deckel.jpg

Cell Culture Tools

pelobiotech-assays.jpg

Assays

pelobiotech-essential-extras.jpg

Essential Extras

pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Kit LB1 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-k01
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study tissue response to exogenous stimuli
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Kit LB112 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-k06
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study tissue response to exogenous stimuli
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Kit LB16 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-k04
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study tissue response to exogenous stimuli
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Kit LB2 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-k02
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture of 2D & 3D Barrier Systems
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Kit LB224isa - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-k03
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study drug permeability
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Kit LB26t - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-k05
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study drug permeability using 3D porous scaffolds
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Starter Kit 1 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-SK01
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study tissue response to exogenous stimuli
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Starter Kit 2 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-SK02
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study tissue response to exogenous stimuli
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Starter Kit 3 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-SK03
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study tissue response to exogenous stimuli
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Starter Kit 4 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-SK04
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture of 2D & 3D Barrier Systems
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Starter Kit 5 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-SK05
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study drug permeability
Supplier IVTech
Quantity 1 kit
pelobiotech-3d-cell-culture.jpg
Starter Kit 6 - (IVTech) 3D Cell Culture
Catalog Number PB-SK06
Product Type Midifluidic Kit
Main Application Midifluidic Culture to study drug permeability using 3D porous scaffolds
Supplier IVTech
Quantity 1 kit